Mieszkańcy, którzy we wniosku o wydanie Karty jako miejsce swojego zamieszkania wskażą miasto Nowy Sącz, przedkładając na potwierdzenie tego faktu stosowny dokument, którym może być:

1) pierwsza strona deklaracji PIT za ostatni rok:
a) w przypadku złożenia deklaracji drogą elektroniczną pierwsza strona PIT z nadrukowanym numerem referencyjnym oraz Urzędowym poświadczeniem odbioru lub
b) w przypadku złożenia deklaracji bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym, pierwsza strona PITz pieczątką wpływową Urzędu Skarbowego,
2) zaświadczenie z Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu, potwierdzające zarejestrowanie osoby bezrobotnej, ze wskazaniem miasta Nowego Sącza jako miejsca swojego zamieszkania, Dziennik Urzedowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 4493
3) zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, w przypadku osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, ze wskazaniem miasta Nowego Sącza jako miejsca swojego zamieszkania,
4) zaświadczenie z ewidencji ludności o miejscu zameldowania,
5) informacja o zameldowaniu wygenerowana przez Serwis Rzeczypospolitej Polskiej www.gov.pl z profilu ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) Ministerstwa Cyfryzacji na podstawie art. 45 b ustawy z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności, opatrzona kwalifikowaną pieczęcią ministra właściwego ds. informatyzacji - dotyczy wyłącznie wniosków składanych drogą elektroniczną,
6) umowa najmu mieszkania na terenie miasta Nowego Sącza lub imienne rachunki potwierdzające fakt zamieszkania pod danym adresem.
W przypadku osób w wieku do 18 roku życia, pozostających pod władzą rodzicielską wystarczające jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania jednego rodzica, u którego dziecko przebywa.

Mieszkańcy Nowego Sącza którzy ukończyli 18 rok życia. Z wnioskiem o wydanie Karty w imieniu osoby do 18 roku życia występuje rodzic.
W imieniu osoby pełnoletniej złożyć wniosek lub odebrać kartę może także pełnomocnik. Wystarczy dostarczyć stosowne pełnomocnictwo. Link do wzoru Pełnomocnictwa (załącznik 1)

I. Złóż wniosek drogą elektroniczną na https://mojakn.pl/zakup.qbpage

 • Wypełnij wniosek na stronie, dołącz aktualne zdjęcie oraz dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Nowego Sącza
 • Wybierz Punkt Obsługi Klienta MPK gdzie chcesz odebrać kartę
 • Poinformujemy Cię kiedy karta będzie gotowa do odbioru.

lub

II. Złóż wniosek w Punkcie Obsługi Klienta MPK

 • Pobierz wniosek w POK MPK lub ze strony www.mojakn.pl
 • Wypełnij wniosek.
 • Udaj się do punktu złóż wniosek wraz z aktualnym zdjęciem oraz dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Nowego Sącza.
 • Poinformujemy Cię kiedy karta będzie gotowa do odbioru.

UWAGA: Zgodnie z Regulaminem Programu „Karta Nowosądeczanina” § 3. Pkt. 15 „Wnioski rozpatrywane są niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku”.

Wzór poprawnie wypełnionego wniosku dla osoby pełnoletniej dostępny tutaj

Wzór poprawnie wypełnionego wniosku dla dziecka dostępny tutaj

UWAGA: Dla każdego dziecka należy wypełnić osobny wniosek!

 • POK Dworzec Autobusowy MPK ul. Aleje Batorego 92, czynny:
  poniedziałek - piątek: 6:00 - 17:45
  sobota: 8:00 - 15:45
  tel.: +48 18 473 69 01
 • POK ul. Rynek 27  czynny:
  poniedziałek - piątek: 8:00 - 15:45 przerwa 13:30 - 14:00
  tel.: +48 18 473 69 04
 • POK Zajezdnia MPK ul. Wyspiańskiego 22, czynny:
  poniedziałek - piątek: 7:00 - 14:45
  tel.: +48 18 473 68 09
 • POK Bulwar Narwiku czynny:
 • poniedziałek - piątek: 8:00 - 15:45
 • tel.: 18 473 69 02
 • Darmowa Komunikacja Miejska na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego nabywa każdy posiadacz „Karty Nowosądeczanina”. Każdorazowo po wejściu do autobusu należy niezwłocznie zarejestrować przejazd przy użyciu Karty Nowosądeczanina.
 • 120 minut bezpłatnego parkowania dla posiadaczy „Karty Nowosądeczanina”, jeden raz dziennie w Strefie Płatnego Parkowania. Aby skorzystać z ulgi każdorazowo należy odbić Kartę w Parkomacie i wydrukować darmowy bilet.
 • 10 % zniżki w opłatach za bilety wstępu na basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu.

Tak, każdorazowo po wejściu do autobusu należy niezwłocznie zarejestrować przejazd przy użyciu Karty Nowosądeczanina.

Tak, zgodnie z uchwałą  UCHWAŁA NR LXXI/873/2022 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 października 2022 roku za przejazd bez zarejestrowania biletu okresowego lub bezpłatnego będzie naliczana opłata dodatkowa. Ważna jest rejestracja przejazdu w kasowniku przez przyłożenie Karty Nowosądeczanina.

Nie, do wglądu przy odbiorze Karty wymagany jest oryginał. W przypadku składania deklaracji PIT drogą elektroniczną prosimy także o okazanie potwierdzenia złożenia deklaracji, tzw UPO.

Nie przyjmujemy wniosku wyłącznie na podstawie dowodu osobistego. Dowód osobisty służy tylko i wyłacznie do potwierdzenia tożsamości składającego wniosek.

Możemy wskazać pełnomocnika zarówno do złożenia wniosku jak i odbioru karty za pomocą druku „Pełnomocnictwo”. Wzór druku można pobrać ze strony www.mojakn.pl, a we wniosku wskazać dane pełnomocnika.

Nie, do złożenia wniosku i wyrobienia karty konieczne jest aktualne zdjęcie.

Jeśli posiadacie Państwo zweryfikowany Pakiet Nowosadeczanina oraz Pakiet Parkingi, oznacza to, iż Państwa wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Dopiero po pozytywnego rozpatrzenia wniosku Państwa karty są przekazane do druku. Z chwilą odbioru kart Pakiet Komunikacja staje się aktywny. 

Potrzebujesz Pomocy?