Regulamin

Załącznik do uchwały
Nr LXXXIV/1006/2023 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 20 czerwca 2023 r.
REGULAMIN PROGRAMU "KARTA NOWOSĄDECZANINA"
 
§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Mieście - należy przez to rozumieć miasto Nowy Sącz,
2) Partnerze - należy przez to rozumieć podmiot realizujący Kartę Nowosądeczanina w porozumieniu z Miastem,
3) Rodzicu - należy przez to rozumieć także rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka oraz opiekuna prawnego, kuratora dla osoby niepełnosprawnej lub kuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo,
4) Dziecku - należy przez to rozumieć także dziecko, nad którym osoba sprawuje pieczę zastępczą lub opiekę prawną,
5) Karcie - należy przez to rozumieć imienną (spersonalizowaną) Kartę Nowosądeczanina upoważniającą do korzystania z ulg, zniżek i preferencji przysługujących w ramach programu „Karta Nowosądeczanina”, która może być zapisana na różnych nośnikach (bezstykowa elektroniczna karta, e-karta),
6) Aplikacja mobilna - aplikacja na urządzenia mobilne do pobrania w sklepie internetowym Google Play oraz App Store, instalowana w telefonie komórkowym (smartphone) lub innym kompatybilnym urządzeniu elektronicznym Użytkownika i umożliwiająca założenie e-karty oraz zarządzanie kontem MojaKN,
7) E-karta - karta w postaci zdematerializowanej potwierdzająca uprawnienia Użytkownika MojaKN w Aplikacji mobilnej. E-karta stanowi niematerialny odpowiednik karty plastikowej,
8) Mieszkańcach - należy przez to rozumieć osoby zamieszkujące miasto Nowy Sącz,
9) Punktach Obsługi Klienta (POK) - punkty, w których będzie można złożyć pisemne wnioskio wydanie Karty oraz gdzie można odebrać Karty,
10) Organizatorze - należy przez to rozumieć Miasto lub podmiot, któremu Miasto powierzyw stosownym trybie obsługę i zarządzanie programem „Karta Nowosądeczanina”, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie,
11) Programie - należy przez to rozumieć program „Karta Nowosądeczanina”,
12) Osobie uprawnionej - należy przez to rozumieć osobę, na rzecz której będą realizowane uprawnienia wynikające z Programu,
13) Pełnomocniku - należy przez to rozumieć osobę, której osoba uprawniona udzieliła pisemnego pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wydanie Karty lub odbioru Karty.
§ 2.
1. Do korzystania z Programu uprawnieni są mieszkańcy, którzy we wniosku o wydanie Karty jako miejsce swojego zamieszkania wskażą miasto Nowy Sącz, przedkładając na potwierdzenie tego faktu stosowny dokument:
1) pierwsza strona deklaracji PIT za ostatni rok:a) w przypadku złożenia deklaracji drogą elektroniczną pierwsza strona PIT z nadrukowanym numerem referencyjnym oraz Urzędowym poświadczeniem odbioru lubb) w przypadku złożenia deklaracji bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym, pierwsza strona PITz pieczątką wpływową Urzędu Skarbowego,
2) zaświadczenie z Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu, potwierdzające zarejestrowanie osoby bezrobotnej, ze wskazaniem miasta Nowego Sącza jako miejsca swojego zamieszkania,
3) zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, w przypadku osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, ze wskazaniem miasta Nowego Sącza jako miejsca swojego zamieszkania,
4) zaświadczenie z ewidencji ludności o miejscu zameldowania,
5) informacja o zameldowaniu wygenerowana przez Serwis Rzeczypospolitej Polskiej www.gov.pl z profilu ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) Ministerstwa Cyfryzacji na podstawie art. 45 b ustawy z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności, opatrzona kwalifikowaną pieczęcią ministra właściwego ds. informatyzacji - dotyczy wyłącznie wniosków składanych drogą elektroniczną,
6) umowa najmu mieszkania na terenie miasta Nowego Sącza lub imienne rachunki potwierdzające fakt zamieszkania pod danym adresem.
2. Do korzystania z Programu uprawnione są także osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Miasta, w wieku do 18 roku życia.
3. W przypadku osób w wieku do 18 roku życia, pozostających pod władzą rodzicielską wystarczające jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania jednego rodzica, u którego dziecko przebywa.
§ 3.
1. Z wnioskiem o wydanie Karty może wystąpić osoba, która ukończyła 18 rok życia.
2. Z wnioskiem o wydanie Karty w imieniu osoby do 18 roku życia występuje rodzic.
3. Wniosek o wydanie Karty składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Wniosek o wydanie Karty można składać w formie elektronicznej poprzez stronę internetową Karty lub w formie papierowej.
5. Do wniosku należy ponadto dołączyć:
1) dokument potwierdzający zamieszkanie w Mieście,
2) dokument pełnomocnictwa - jeśli dotyczy,
3) aktualne zdjęcie na papierze fotograficznym jak do dowodu osobistego, kolorowe lub czarnobiałeo wym. 35 x 45 mm - podpisane czytelnie na odwrocie, podlegające zwrotowipo spersonalizowaniu fotografii osób, których obejmuje wniosek - z zastrzeżeniem ust. 6.
6. W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną, dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 należy okazać przy odbiorze Karty.
7. W przypadku wniosków składanych w formie elektronicznej, osoba składająca wniosek uzupełnia przesłany w formie skanu wniosek swoim własnoręcznym podpisem przy odbiorze Karty.
8. Dane osobowe podane we wniosku służyć będą wyłącznie celom wydania i obsługi Karty oraz będą chronione przez Organizatora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
9. Forma papierowa wniosku o wydanie Karty jest bezwzględnie wymagana w przypadku wniosków składanych przez:
1) opiekunów prawnych i kuratorów osób w wieku do 18 roku życia przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta,
2) osób wnioskujących o wydanie duplikatu Karty.
10. Składając wniosek w formie papierowej należy okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz ewentualnie pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 5 pkt 2.
11. W przypadku braków w złożonym wniosku Organizator wzywa osobę składającą wniosek nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku poprzez wskazany adres e-mail lub adres do korespondencji albo telefonicznie do uzupełnienia lub skorygowania wniosku w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że niezastosowanie się do wezwania skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
12. Wnioski nieczytelne, niekompletne, niezawierające aktualnego zdjęcia, złożone w niewłaściwy sposób, a także nieuzupełnione w trybie wskazanym w ust. 11, jak również co do których nie okazano lub nie udostępniono wymaganych dokumentów, pozostawia się bez rozpatrzenia.
13. Każdorazową zmianę danych osobowych, w tym: nazwisko, imię, adres zamieszkania, utrata aktualności zdjęcia wnioskodawca ma obowiązek zgłosić do POK w celu uaktualnienia danych osobowych zawartych na Karcie. Aktualizacja jest dokonywana po wypełnieniu wniosku oraz okazaniu dokumentu tożsamości i Karty. Aktualizacja niepowodująca wydania nowej Karty jest bezpłatna, natomiast powodująca wydanie nowej Karty (np. zmiana nazwiska, imienia, uaktualnienie zdjęcia) obliguje do uiszczenia opłaty w wysokości 50 złotych.
14. W uzasadnionych przypadkach, w tym w szczególności w przypadku wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych we wniosku lub gdy osoba, której Karta ma być wydana, nie posiada numeru PESEL, wnioskodawca może zostać wezwany do okazania innych dokumentów niż określone w niniejszym Regulaminie, a w szczególności odpisów aktów urodzenia oraz dokumentów potwierdzających tożsamość, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
15. Wnioski rozpatrywane są niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.16. Informacja o negatywnie rozpatrzonym wniosku przesyłana jest na wskazany adres e-mail, a w przypadku jego braku na adres do korespondencji. Informacja zawiera uzasadnienie.
§ 4.
1. Karta ważna jest przez okres jednego roku, licząc od dnia odbioru Karty, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Dzieciom, o których mowa w § 3 ust. 2, wydaje się Kartę, jeżeli na dzień złożenia kompletnego wniosku nie ukończyły 18 roku życia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Dzieciom, które nie ukończyły 4 roku życia nie wydaje się Karty, a zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia w ramach Programu przysługują im na podstawie ważnej Karty wydanej rodzicowi.
4. Ważność Karty przedłużana jest na okres jednego roku, licząc od dnia ponownej aktywacji Karty przez Organizatora, przy zachowaniu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 15.
5. Przedłużenie ważności Karty następuje na wniosek złożony na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu Karty - o tym, że dane dotyczące miejsca zamieszkania w Nowym Sączu, zawarte w przedkładanych do wniosku o wydanie Karty dokumentach,o których mowa w § 2 ust. 1, nie uległy zmianie i pozostają aktualne.
6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, należy wypełnić dla każdej osoby oddzielnie.
7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, należy przesłać drogą pocztową lub złożyć osobiście w POK, natomiast w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną wystarczające jest dołączenie skanu oświadczenia wypełnionego własnoręcznie. Oryginał oświadczenia należy zachować do ewentualnej weryfikacji (wglądu) w okresie ważności Karty.
8. Wnioski o przedłużenie ważności Karty mogą być złożone nie wcześniej niż miesiąc przed upływem terminu jej ważności. Wnioski złożone przed tym terminem pozostawia się bez rozpatrzenia.
9. Dzieciom, o których mowa w ust. 2, nie przedłuża się ważności Karty, jeżeli w okresie jej ważności ukończą 18 rok życia. W takim przypadku składają one wnioski o przedłużenie ważności Karty samodzielnie i ważność ich Kart zostaje przedłużona w przypadku spełnienia kryteriów uprawniających do otrzymania Karty.
10. W przypadku gdy rodzic w trakcie ważności swojej Karty wystąpi z wnioskiem o wydanie Karty dla dziecka, które ukończyło 4 rok życia, ważność Karty dziecka ustala się do ostatniego dnia ważności Karty wydanej rodzicowi.
11. Uprawnienia do ulg wynikających z posiadania Karty mogą być wydawane na okres inny niż ważność Karty.
12. Uprawnienia do ulg wynikających z posiadania Karty aktywują się do 48 h po odbiorze karty oraz przedłużeniu jej ważności na kolejny rok.
13. Pakiet Parking uprawniający do korzystania z ulg w ramach Strefy Płatnego Parkowania oraz Parkingów Płatnych Niestrzeżonych na terenie miasta Nowego Sącza zostaje przyznawany na wniosek po ukończeniu 16 roku życia.
§ 5.
1. Wniosek o wydanie duplikatu Karty składa się na formularzu określonym w paragrafie § 3 ust. 3, wyłącznie w formie papierowej.
2. Duplikat Karty wydawany jest w przypadku:
1) zniszczenia lub uszkodzenia Karty,
2) zgubienia lub kradzieży,
3) zwrotu Karty wymagającej zmiany danych.
3. Wnioskodawca udostępnia aktualną fotografię osoby, której ma zostać wydany duplikat Karty.
4. Duplikat Karty wydawany jest za opłatą w wysokości 50 złotych.
§ 6.
1. Ważna Karta może być unieważniona przez Organizatora w przypadku stwierdzenia,że dane posiadacza Karty wskazane we wniosku lub w załączonych dokumentach nie są prawdziwe, w szczególności, gdy posiadacz Karty nie jest mieszkańcem Miasta.
2. Ważna Karta może być w dowolnym czasie unieważniona na wniosek osoby, której została wydana, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Złożenie przez mieszkańca wniosku o rezygnację z korzystania Karty Nowosądeczanina skutkuje zablokowaniem karty, usunięciem konta Użytkownika.
4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Złożenie wniosku przez Użytkownika może nastąpić:a) w formie pisemnej - osobiście w siedzibie POK lub przesyłką pocztową na adres:MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu33-310 Nowy Sącz ul. Wyspiańskiego 22.
5. W przypadku dzieci w wieku do 18 roku życia, które posiadają Kartę wydaną na wniosek rodzica, wniosek o unieważnienie Karty składa odpowiednio rodzic.
§ 7.
Zmiany Regulaminu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego wprowadzenia.